Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì?
Bài viết cập nhật mới nhất Hoá đơn Uncategorized

Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra lưu thông

Tin tức kế toán Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra lưu thông 

Đó là quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử: Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra lưu thông

 Trong quá trình lưu thông hàng hóa trên thị trường, Doanh nghiệp đã quen với việc xuất hóa đơn giấy cho cơ quan chức năng. Với quy định bắt buộc về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, liệu Doanh nghiệp có phải chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình lưu thông hàng hóa?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 1/11/2018) quy định, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy.

1. Sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông

Điều 29, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định, Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra

Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Trong quá trình lưu thông hàng hóa trên thị trường Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đáp ứng được yêu cầu của cơ quan chức năng khi kiểm tra hàng hóa lưu thông. Thay vì việc phải mang theo hóa đơn giấy trong quá trình lưu thông hàng hóa như trước đây, gây nhàu nát, hư hỏng, mất hóa đơn giấy, Cơ quan chức năng sẽ tra cứu trực tuyến ngay trên Cổng thông tin của Tổng Cục Thuế.

2. Hoá đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Tại khoản 2 Điều 29: Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa.

Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

Chứng từ giấy xuất trình tại đây khác với hóa đơn giấy truyền thống. Chứng từ giấy là bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải đảm bảo sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu: Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.