Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?
Bài viết cập nhật mới nhất

Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Tin tức kế toán Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 174/2018/NĐ-CP.

 Các đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các trường hợp sau đây.

  –  Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước. Bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm.

  –  Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

  –  Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

  –  Các đơn vị mới thành lập nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng. Thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định.

Thời gian bố trí người phụ trách kế toán  tối đa là 12 tháng. Sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

?? Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

LƯU Ý: “Đơn vị kế toán“ được quy định tại Điều 3 – Luật kế toán 2015. Bao gồm như sau:

  – Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

  – Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

  – Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

  – Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

  – Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Ngoài ra cần phải có thêm điều kiện là các tổ chức trên phải lập Báo cáo tài chính.