Thuế môn bài

CV 712/TCT-CS ngày 04/04/2017 về Lệ phí môn bài

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 04/04/2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 712/TCT-CS trả lời công văn số 88/CT-THNVDT ngày 23/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

>>  Các bạn tải công văn về:   TẠI ĐÂY   

BỘ TÀI CHÍNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1279/TCT-CS                                                      Hà Nội, ngày 04 tháng 04  năm 2017

Về  Lệ phí môn bài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 88/CT-THNVDT ngày 23/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:

Tại khoản 1, Điều 5, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về khai lệ phí môn bài:

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a, Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh…”

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng hạn, đúng địa điểm.

Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế

1.Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính Phủ”

Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế. Vì vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong năm của tổ chức làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế biết để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.

2. Về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tại Điều 2, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí môn bài như sau:

“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 nghị định này bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại  các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)…

Căn cứ quy định trên, trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài. Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

                                                                                             TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                       PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

– Như trên                                                                              

– Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC)

– Vụ Pháp chế, vụ kê khai (TCT)       

–  Lưu: VT, CS (3b)                                                                            Cao Anh Tuấn

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 712/TCT-CS ngày 04/04/2017 về Lệ phí môn bài, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính