Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp

Con dấu doanh nghiệp sẽ hết hạn sau 5 năm sử dụng?

Tin tức kế toán Con dấu doanh nghiệp sẽ hết hạn sau 5 năm sử dụng?

Con dấu doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâ?

Pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

Thời hạn sử dụng con dấu là 05 năm?

Hết hạn sau 5 năm sử dụng và phải đăng ký lại mẫu dấu khác?

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015)

Thì con dấu của các cơ quan, tổ chức sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày con dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (Điều 14 Thông tư 21/2012/TT-BCA).

Hết thời hạn trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu dấu.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp được đăng ký trước thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực sẽ có thời hạn sử dụng là 05 năm.

Sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực

Con dấu doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo Điều lệ công ty và không có thời hạn sử dụng, dùng tới khi nào doanh nghiệp muốn đổi mẫu con dấu mới.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi hay hủy bỏ con dấu chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, hiện nay, con dấu doanh nghiệp được sử dụng vô thời hạn, chỉ phải thay đổi khi có nhu cầu và trong một số trường hợp bắt buộc như: Thay đổi tên công ty; Thay đổi trụ sở khác quận; Thay đổi loại hình doanh nghiệp…