Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

384/TCT-TNCN C/S thuế đối với HĐ hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Thông tư 384/TCT-TNCN được Tổng cục thuế ban hành ngày 08/02/2017 để trả lời công văn số 0712/CV-GRABTAXI ngày 07/12/2016 của Công ty TNHH Grab Taxi (công ty Grab Taxi) đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Các bạn tải công văn về : >> TẠI ĐÂY  <<

Sau đây là nội dung công văn 384/TCT-TNCN:

 

    BỘ TÀI CHÍNH                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 384/TCT-TNCN                                                                           Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

V/v Chính sách thuế đi với hoạt động

hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi            

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 0712/CV-GRABTAXI ngày 07/12/2016 của Công ty TNHH Grab Taxi (công ty Grab Taxi) đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, Công ty Grab Taxi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải (trực tiếp kinh doanh vận tải hoặc thay mặt cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải) theo quy định của pháp luật và thỏa thuận phân chia kết quả kinh doanh theo doanh thu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế

1.1. Đối với Công ty TNHH Grab Taxi

Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

1.2. Đối với tổ chức kinh doanh vận tải hợp tác với Công ty TNHH Grab Taxi

Tổ chức kinh doanh vận tải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

1.3. Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh vận tải

1.3.1. Xác định nghĩa vụ thuế phải nộp

– Cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Grab Taxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu theo hợp đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

+ Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu chịu thuế GTGT là 3%

+ Tỷ lệ % để tính thuế TNCN trên doanh thu chịu thuế TNCN là 1,5%

+ Đối với các khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu ngày: không tính thuế GTGT, cá nhân nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng

– Đối với khoản tiền thưởng chất lượng phục vụ theo đánh giá sao: tính thuế TNCN với mức 10% trên tiền thưởng từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

1.3.2. Về khai, nộp thuế

– Công ty Grab Taxi có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Về việc lập hóa đơn ghi nhận doanh thu tính thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải

Về nguyên tắc tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải có nghĩa vụ lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải (Công ty Grab Taxi, tổ chức kinh doanh vận tải, cá nhân kinh doanh và khách hàng) đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty Grab Taxi có thể áp dụng hình thức ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, theo đó Công ty Grab Taxi xuất hóa đơn cho khách hàng trên toàn bộ doanh thu bao gồm phần doanh thu được chia theo hợp đồng của Công ty Grab Taxi và phần doanh thu được chia cho tổ chức kinh doanh vận tải và cá nhân kinh doanh, đồng thời đề nghị Công ty Grab Taxi nghiên cứu các quy định về hóa đơn điện tử để áp dụng phù hợp với thực tế của Công ty Grab Taxi.

Đề nghị các Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành, hướng dẫn tại công văn này và thực tế kinh doanh của Công ty Grab Taxi trên địa bàn để hướng dẫn Công ty Grab Taxi thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị báo cáo và đề xuất hướng giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Công ty Grab Taxi;
– Vụ CS, PC
– Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nguyễn Thị Hạnh

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo 384/TCT-TNCN C/S thuế đối với HĐ hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính