Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục bảo hiểm Uncategorized

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau, ốm dài hạn 2019?

Tin tức kế toán Thời gian nghỉ chế độ ốm đau, ốm dài hạn 2019?

Đối với người lao động có tham gia BHXH thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau nếu không may bị bệnh. Thời gian nghỉ chế độ ốm đau được nghỉ có thể nói gọn như sau:

+ Nếu làm việc trong điều kiện bình thường đồng thời có thời gian tham gia BHXH dưới 15 năm thì được nghỉ 30 ngày, nếu tham gia từ 15 đến dưới 30 năm thì được nghỉ 40 ngày, nếu tham gia từ 30 năm trở lên thì được nghỉ 60 ngày.
+ Nếu làm việc thuộc các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên. Được nghỉ 40 ngày nếu tham gia BHXH dưới 15 năm, nghỉ 50 ngày nếu tham gia BHXH từ 15 đến dưới 30 năm, nghỉ 70 ngày nếu tham gia BHXH từ 30 trở lên.

Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Nếu bệnh mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày thì được nghỉ tối đa 180 ngày, sau 180 nếu tiếp tục điều trị thì hưởng với mức thấp hơn. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên; Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau Căn cứ pháp lý: Điều 26 của Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.