Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 821 – Chi phí thuế TNDN theo Thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 821 – Chi phí thuế TNDN theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN của DN bao gồm: Chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán Theo Thông tư 200  

Sơ đồ TK 821- Kế toán chi phí thuế TNDN TT200

 

Để biết thêm chi tiết các nghiệp vụ phát sinh ở Sơ đồ TK 821 – Chi phí thuế TNDN, các bạn xem thêm bài viết dưới đây:

Cách hạch toán TK 821 – Chi phí thuế TNDN theo Thông tư 200

Xem thêm:

>> Sơ đồ Kế toán thu nhập – chi phí khác phát sinh do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ góp vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác.

>> Sơ đồ Kế toán thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ