Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ KT chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh chịu TT133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải chịu (Ghi tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung và hạch toán chi phí chung) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Mời các bạn xem:

  • Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 154 – CP sản xuất kinh doanh dở dang theo thông tư 133>> tại đây.
  • Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh theo thông tư 133>> tại đây.