Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện. Như chúng ta đã biết, đối với các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành là một trong những việc không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp phải xây dựng được Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành cho sản phẩm.

Để xây dựng được Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành thì doanh nghiệp cần hiểu rõ và xây dựng được các vấn đề sau:

– Quy trình tính giá thành sản xuất.

– Các phân hệ kế toán tham gia vào quá tính tính giá thành sản xuất.

– Chính sách tập hợp chi phí và phản ánh số liệu.

– Cách thức tập hợp chi phí sản xuất.

– Quy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất.

Quy trình tính giá thành sản xuất
                            Quy trình tính giá thành sản xuất

1. Quy trình tính giá thành sản xuất.

Quy trình tính giá thành sản xuất là quá trình tập hợp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến khi sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

2. Các phân hệ kế toán tham gia vào quá trình tính giá thành sản xuất.

Để xây dựng được quy trình tính giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải hiểu rõ được phân hệ kế toán nào liên quan đến quy trình để tính giá thành sản xuất. Thường có các phân hệ kế toán sau liên quan đến quy trình tính giá thành sản xuất của doanh nghiệp:

– Kế toán kho,

– Kế toán nguyên vật liệu ,

– Kế toán tiền lương,

– Kế toán thanh toán,

– Kế toán tài sản cố định,

– Kế toán giá thành (Kế toán tổng hợp).

3. Chính sách tập hợp chi phí và phản ánh số liệu trong quy trình tính giá thành sản xuất.

Có những chính sách tập hợp chí phí và phản ánh số liệu sau:

–  Việc tính toán chi phí dựa trên cơ sở dồn tích, được thực hiện hàng tháng hoặc theo chu kỳ sản xuất,

–  Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được thể hiện bằng số nguyên được làm tròn,

– Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ thống nhất (Việt Nam đồng hoặc đơn vị tiền tệ doanh nghiệp lựa chọn),

– Thực hiện việc tính giá thành vào đầu tháng kế tiếp (nếu tính giá thành theo tháng) hoặc khi kết thúc đơn hàng sản xuất (tính giá thành theo đơn đặt hàng).

4. Cách thức tập hợp chi phí sản xuất trong quy trình tính giá thành sản xuất của doanh nghiệp.

Khi tính giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải tập hợp các loại chi phí là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Cách thức tập hợp từng loại chi phí được thực hiện cụ thể như sau:

– Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính toán bằng cách cộng dồn giá trị nguyên vật liệu đã sử dụng vào sản xuất sản phẩm trong một thời hạn nhất định (một tháng, một chu kỳ sản xuất). Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

– Đối với chi phí nhân công trực tiếp:

Mỗi kỳ kế toán chi phí nhân công trực tiếp được tính bắt đầu vào ngày đầu của tháng và kết thúc vào cuối tháng đó. Chi phí nhân công được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất  ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí nhân công  trực tiếp của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí nhân công  trực tiếp được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

– Đối với chi phí sản xuất chung:

+ Những chi phí chung liên quan đến hoạt động sản xuất trong tháng nào sẽ được ghi nhận vào tháng đó.

+ Chi phí sản xuất chung được tính trên cơ sở các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ và cũng được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

5. Quy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất

Song hành với cách thức tập hợp chi phí sản xuất, thì quy trình thực hiệp tập hợp chi phí sản xuất cũng là một vấn đề không thể thiếu của quy trình tính giá thành sản xuấtQuy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất bao gồm quy trình tập hợp các chi phí sau:

5.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Kế toán nguyên vật liệu là người tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường là vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, như sau:

+ Tiếp nhận số liệu từ kế toán kho,

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhận được,

+ Cập nhật số liệu vào hệ thống sổ sách và kết chuyển cho kế toán giá.

5.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:

Kế toán tiền lương là người tập hợp chi phí nhân công trực tiếp hàng tháng, như sau:

+ Lập bảng lương hàng tháng hoặc tiếp nhận bảng lương từ nhân viên tính lương của phòng nhân sự (tùy theo phân công công việc của mỗi doanh nghiệp),

+ Căn cứ vào bảng thanh toán lương hàng tháng đã được ký duyệt, cập nhật số liệu vào hệ thống sổ sách,

+ Kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

5.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung:

Kế toán thanh toán và kế toán tài sản là người tập hợp chi phí sản xuất chung:

– Kế toán thanh toán phản ánh các chi phí thực tế phát sinh đã được phê duyệt thanh toán; hạch toán và phân bổ các chi phí này theo đúng đối tượng vào hệ thống kế toán, sau đó kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

– Kế toán tài sản tính chi phí khấu hao tài sản trong kỳ tham gia vào hoạt động sản xuất vào cuối mỗi kỳ kế toán, sau đó kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

5.4. Tập hợp các chi phí để tính giá thành sản xuất:

Kế toán giá thành là người tập hợp các chi phí liên quan để tính giá thành từng sản phẩm trong kỳ sản xuất.

Sau khi kế toán giá thành nhận được dữ liệu từ các phân hệ kế toán: Kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán và kế toán tài sản cố định chuyển sang, tiến hàng làm các công việc tính giá thành sản phẩm:

+ Phân bổ chi phí sản xuất chung theo theo tiêu thức phân bổ phù hợp và nhất quán trong kỳ sản xuất (có thể là theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nhân công trực tiếp,..).

+ Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

+ Tập hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kết chuyển các khoản mục chi phí liên quan đến sản phẩm hoàn thành trong kỳ, để xác định giá thành từng sản phẩm và lập “Thẻ tính giá thành sản phẩm”.

+ Đảm bảo tính đúng giá thành của từng nhóm sản phẩm được sản xuất ra trong tháng.

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày nội dung của Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành. Kế Toán Hà Nội mời các bạn tìm hiểu thêm:

  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tại đậy
  • Các phương pháp tính giá thành SP, cách lựa chọn PP tính giá thành tại đây

Kế Toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính