Bài viết cập nhật mới nhất Uncategorized

Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp được phép mấy lần trong 1 năm?

Tin tức kế toán Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp được phép mấy lần trong 1 năm? Đây là thắc mắc của hầu hết doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa liên quan đến nhiều cơ quan liên ngành. Bài viết dưới đây hi vọng giúp ích được cho các doanh nghiệp giảm bớt lo lắng.

Các bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo. Đó là nội dung trong Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đây là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào ngày 12-12 được đưa lên website của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo.

Bên cạnh đó, kế hoạch thanh, kiểm tra phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật). Không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.