Bài viết cập nhật mới nhất Hỏi đáp Uncategorized

Hàng Hóa phải gửi vào Kho Ngoại Quan trong trường hợp nào?

Tin tức kế toán Hàng Hóa phải gửi vào Kho Ngoại Quan trong trường hợp nào?
Không phải hàng hóa nào cũng nên gửi vào kho ngoại quan (KNQ), vì vậy phải tùy từng trường hợp mới có thể đưa hàng vào đây để xử lí.

I. Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

II. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa:

Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.
Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.
Chuyển quyền sở hữu hàng hóa..
gửi hàng hóa vào kho ngoại quan

III. Hàng hóa nào gửi kho ngoại quan?

1. Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong KNQ.

2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào KNQ gồm:

a) Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;

b) Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;

c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào KNQ để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào KNQ bao gồm:

a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;

b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.

4. Hàng hóa sau đây không được gửi KNQ:

a) Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;

b) Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;

c) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

IV. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan,
Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập KNQ tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ KNQ đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan,
Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất KNQ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi KNQ thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến KNQ; hàng hóa từ KNQ đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào KNQ và ngược lại
Phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp..”.

– Về loại hình tờ khai, tham khảo bảng mã loại hình ban hành kèm theo 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 để thực hiện. Thủ tục hải quan đối với hàng nhập kho, xuất kho được thực hiện theo Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Về chính sách thuế, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu ra nước ngoài thì chưa phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng và phải nộp thuế theo quy định.