Bài viết cập nhật mới nhất Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Điểm mới đáng lưu ý tại thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

Tin tức kế toán Theo quy định mới tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu cũng được hoàn thuế GTGT.

Xem thêm:

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

  Trước đó: Giai đoạn từ 01/07/2016 đến 31/01/2018, theo quy định tại thông tư số 130/2016/TT-BTC, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT.

Thông tư cũng thay đổi một số điểm khác liên quan đến hoàn thuế với sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản, chi phí khấu hao tài sản khi chuyển nhượng doanh nghiệp… và có hiệu lực từ 01/05/2018.  Một số điểm lưu ý tại thông tư này như sau:

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để:

        Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

♦  Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với:

         Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Xem thêm:

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu