Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 639/TCT-TNCN  ngày 28/02/2017 về chính sách thuế TNCN

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 639/TCT-TNCN trả lời công văn số 10122/CT-TTHT ngày 24/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công văn số KT1702001/CV ngày 08/02/2017 của Công ty TNHH Polymeric Products V&H (VN) liên quan chính sách thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với phần lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 >>>  Các bạn tải công văn về:  TẠI ĐÂY   

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 639/TCT-TNCN           
                                                                Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

V/v Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10122/CT-TTHT ngày 24/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công văn số KT1702001/CV ngày 08/02/2017 của Công ty TNHH Polymeric Products V&H (VN) liên quan chính sách thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với phần lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Tại Điều 12 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.”

Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

Tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.”

Căn cứ những quy định nêu trên thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
– Công ty TNHH Polymeric Products V&H (VN);
– Vụ Pháp chế (TCT);
– Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lê Thị Hoài Hương

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 639/TCT-TNCN  ngày 28/02/2017 về chính sách thuế TNCN, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính