Thuế khác

CV 2820/TCT-CS ngày 23/06/2016 về chính sách thuế TTĐB

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 23 tháng 06 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn số 2820/TCT-CS trả lời công văn số 01/PVN/AFC/22.4.16 ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về chính sách thuế TTĐB.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

>>> Các bạn tải công văn:    TẠI ĐÂY    

BỘ TÀI CHÍNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2820/TCT-CS            
                                                         Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

V/v chính sách thuế TTĐB

 

Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
(Lô M, Khu Công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/PVN/AFC/22.4.16 ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về chính sách thuế TTĐB. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định về giá tính thuế TTĐB;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Piaggio Việt Nam bán xe máy cho các cơ sở kinh doanh thương mại nhưng giá bán của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam thấp hơn 7% giá bán ra bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại; Công ty TNHH piaggio Việt Nam đã tự kê khai giá tính thuế

TTĐB theo giá không thấp hơn 7% giá bán ra bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại và giá của Công ty bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại không thay đổi thì Công ty TNHH Piaggio Việt Nam không phải khai điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam biết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 2820/TCT-CS ngày 23/06/2016 về chính sách thuế TTĐB, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính