Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp

Công ty tự đóng dấu sao y bản chính giấy tờ được không?

Tin tức kế toán Công ty tự đóng dấu sao y bản chính trên giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, hóa đơn được không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 110/2004/NĐ-CP) thì: 

              + Bản sao y bản chính chính là bản sao chứng thực từ bản chính.

              + Bản sao chứng thực từ bản chính là bản sao được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính (khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP).

Các cơ quan, tổ chức sau có thẩm quyền chứng thực bao gồm:

                  – Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp);

                  – UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã);

                 – Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện);

               – Công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

Như vậy: Doanh nghiệp không có thẩm quyền sao y bản chính. Việc công ty tự đóng dấu sao y bản chính lên giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn… hoàn toàn không có giá trị pháp lý bởi chỉ có một số cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định như đã nêu trên.