Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp

Có thể miễn chi phí đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ

Tin tức kế toán Có thể miễn chi phí đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ.

Đó là quy định tại Thông tư 49/2019/TT-BTC Ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, lao động làm việc trong DNNVV khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học; một người một lần; nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục;

– Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do DNNVV và người lao động thỏa thuận, bao gồm:

– Phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn 02 triệu đồng;

– Tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo.

Bên cạnh đó, đối với khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, miễn học phí cho các học viên của DNNVV do nữ làm chủ và học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thực hiện theo hình thức ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua đơn vị đào tạo.

Việc xác định đối tượng học viên địa bàn ĐBKK, học viên của DNNVV do nữ làm chủ thực hiện theo Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT.

Thông tư 49/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/9/2019 và bãi bỏ Điều 4, Chương III, Khoản 1 Điều 17, Khoản 2 Điều 19 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014.