Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 06 – “Thuê tài sản” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 06 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

Tin tức kế toán: Chuẩn mực số 05 – “Bất động sản đầu tư” được Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực số 05 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư, gồm: Điều kiện

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 04 – “Tài sản cố định vô hình” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 04 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 03 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 02 – “Hàng tồn kho” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 02 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho,

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 01 – “Chuẩn mực chung” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các

Chi tiết...