Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133. Cách hạch toán khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Cách hạch toán khi sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Thông tư số 133/2016/TT-BTC  được ban hành ngày 26/08/2016. Thông tư 133 hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC). Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.

Muốn hạch toán đúng tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phải hiểu và nắm được các nguyên tắc kế toán khi hạch toán của tài khoản.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI THEO THÔNG TƯ 133.

Tại điều 48 thông tư 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

Nguyên tắc chung khi hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

“a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

b) Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

c) Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.””.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến TSCĐ.

“d) Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đồng thời ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm quỹ phúc lợi.

đ) Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi tăng TSCĐ và đồng thời kết chuyển từ Quỹ phúc lợi (TK 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này hàng tháng không trích khấu hao TSCĐ vào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.”

Để hạch toán đúng tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ngoài việc phải hiểu và nắm được các nguyên tắc kế toán khi hạch toán của tài khoản, kế toán còn phải nắm được nội dung và kết cấu của tài khoản 353.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI THEO THÔNG TƯ 133. 

Bên Nợ:

– Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty;

– Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ;

– Đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hóa, phúc lợi;

– Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.

Bên Có

– Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN;

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp;

– Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động văn hóa, phúc lợi.

Số dư bên Có: Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3532 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Sau khi xem nguyên tắc hạch toán và nội dung kết cấu của TK 353. Kế Toán Hà Nội xin được trình bày Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133 một số nghiệp vụ thường gặp sau.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 353 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353 và các tài khoản liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi khi trích lập quỹ.

a) Khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm (phần để lại cho doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

b) Khi quyết toán năm được duyệt, số quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

3.2. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị cấp dưới.

a) Số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên đã cấp xuống hoặc sẽ được cấp xuống, kế toán đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ các TK 111, 112, (được cấp bằng tiền)

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ khác (1368) (sẽ được cấp)

Có TK 353 –  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

b) Phản ánh khoản phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho đơn vị cấp trên về quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 136 ­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.3. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị cấp trên.

Khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

Có các TK 111, 112.

3.4. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi khi sử dụng quỹ cho cán bộ nhân viên, ủng hộ thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện.

a) Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động khác trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531).

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

b) Doanh nghiệp dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp khó khăn, chi cho công nhân viên và người lao động nghỉ mát, chi cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112.

c) Trường hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm, hàng hóa để khen thưởng cho nhân viên trong việc tổng kết thi đua cuối năm hoặc dùng thành phẩm để sử dụng cho phúc lợi tập thể, mẫu giáo, y tế, câu lạc bộ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

d) Dùng quỹ phúc lợi ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện… ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112.

3.5. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến TSCĐ

a) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá chưa có thuế)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời ghi: Chuyển nguồn:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi (không bao gồm thuế GTGT)

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (không bao gồm thuế GTGT).

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá bao gồm cả thuế)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời ghi: Chuyển nguồn:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi (bao gồm cả thuế GTGT)

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (bao gồm cả thuế GTGT).

b) Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141).

c) Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi.

– Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

+ Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 334,…

+ Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

d) Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi.

Trường hợp chuyển giao nhà ở cán bộ, công nhân viên đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp cho cơ quan nhà đất địa phương để quản lý, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

3.6. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

Trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc từ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3354)

Có các TK 111, 112…

3.7. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến cổ phiếu.

Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng (mệnh giá)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán thấp hơn mệnh giá)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn mệnh giá).

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo thông tư 133. Mời các bạn xem thêm Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo thong tư 200 tại đây.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính