Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ).

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..

[02] Lần đầu [    ]                        [03] Bổ sung lần thứ [    ]

 

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: …………………………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………

[09] Điện thoại: …………………………… [10] Fax: ……………….. [11] E-mail: …………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/ huyện: …………………………………………….. [16] Tỉnh/thành phố: ………………….

[17] Điện thoại: ……………………………. [18] Fax: ………………….. [19] E-mail: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ………………………………………………. Ngày: ……………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu “X“) [21]   
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang    [22]
C Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước    
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ    
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào   [23] [24]
2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này    [25]
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ    
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT   [26]   
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33])  [27]  [28]
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%   [29]  
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%   [30] [31]
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%   [32] [33]
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] [35]
III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] – [25])    [36]
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước    
1 Điều chỉnh giảm [37]
2 Điều chỉnh tăng [38]
V Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh [39] 
VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] ≥ 0) [40a]
2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]
3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] – [40b]) [40]
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] – [22] + [37] – [38] – [39] <0) [41]
4.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn [42]
4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) [43]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

 Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú:

  • GTGT: Giá trị Gia tăng
  • HHDV: Hàng hoá dịch vụ

Mời các bạn tải mẫu 01/GTGT tại đây:  To_Khai_01-GTGT-theo-TT-26-2015

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính