Kê khai, nộp thuế Thuế XNK

Ủy thác xuất khẩu hàng hóa – Những vấn đề kế toán cần quan tâm

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán  Ủy thác và nhận uỷ thác xuất khẩu hàng hoá đã được qui định rõ trong Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, làm kế toán tại doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu hàng hóa và doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa cần chú ý đến những vấn đề như sau:

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Xem thêm:
 
  •  Các bạn cần hiểu hình thức uỷ thác xuất khẩu hàng hoá là khi một cá nhân, doanh nghiệp có hàng xuất khẩu nhưng vì một lý do nào đó, phải xuất khẩu thông qua một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp xuất khẩu hộ chỉ hưởng phí khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.
  •  Quy định về uỷ thác xuất khẩu hàng hoá được quy định ở những văn bản pháp luật sau:

Thứ nhất: Việc sử dụng hoá đơn

Ủy thác xuất khẩu hàng hóa được thực hiện theo Thông tư số 39/2014TT-BTC của Bộ Tài Chính, đã được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 119/2014 Thông tư 26/2015 Thông tư 37/2017)

Thứ hai: Chính sách thuế GTGT

Đối với hàng uỷ thác xuất khẩu (theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tưsố 119/2014- 151/2014- 26/2015- 193/2015 và 130/2016).

 

1. Đối với cơ sở có hàng uỷ thác xuất khẩu:

a) Về Hoá đơn:

Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu như sau:

2.3. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT,tên người mua ghi tên cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, dòng thuế suất là 0%. Dưới hoá đơn ghi rõ: Hàng uỷ thác xuất khẩu. Cơ sở có hàng uỷ thác xuất khẩu sử dụng hoá đơn này để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT.

b) Về Thuế GTGT:

*Điều 9.Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế suất 0%như sau:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoàikể cả uỷ thác xuất khẩu;

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu;hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.   

 

* Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá xuất khẩu

Phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1.Hợp đồng bán hàng hoá cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu là hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu(trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng uỷ thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận uỷ thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận uỷ thác xuất khẩu thanh toán cho bên uỷ thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận uỷ thác xuất khẩu.

 

2.Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  1. Hàng hóa xuất khẩu phảithanh toán qua ngân hàng

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận uỷ thác và bên nhận uỷ thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên uỷ thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩu thì bên uỷ thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng.

4.Hóa đơn thương mại.Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”

 

2. Đối với cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu hàng hoá:

a) Về Hoá đơn:

Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu như sau:         

“Khi hàng hoá nhận uỷ thác đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩusử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.”

Đồng thời, cơ sở nhận uỷ thác lập hoá đơn GTGT, thuế suất theo quy định giao cho cơ sở có hàng uỷ thác xuất khẩu đối với khoản phí uỷ thác được hưởng.

b)  Về Thuế GTGT:

Điều 1, khoản 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC:

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với thù lao ủy thác được hưởng.”

 

Xem thêm:
 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Ủy thác xuất khẩu hàng hóa – Những vấn đề kế toán cần quan tâm, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính