Bài viết cập nhật mới nhất Uncategorized

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Tin tức kế toán Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

1. Khi nào bạn cần báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Trước tiên, ta nên biết khấu trừ thuế là việc tính toán để đưa ra con số phải nộp, giúp cho việc thu Thuế nhà nước không bị trùng lặp, tạo ra công bằng cho các bên liên quan.

Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế theo khoản 1 thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của người lao động bị khấu trừ. Tuy nhiên nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp 1

Trong trường hợp người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới ba tháng thì người lao động có thể yêu cầu đơn vị chi trả cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong mỗi lần khấu trừ thuế hoặc trong kỳ tính thuế.

Ví dụ: Chị Lan ký hợp đồng làm tạp vụ cho công ty theo lịch trình là mỗi tháng một lần, bắt đầu từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019, thu nhập thanh toán theo  từng tháng là 4.000.000 đồng.

 Trường hợp này, Chị Lan có thể yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế theo từng tháng hoặc cấp 2 chứng từ , một là chứng từ phản ánh thuế đã khấu trừ từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018 và chứng từ còn lại phản ánh thuế đã khấu trừ từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019.

Trường hợp 2

Còn trong trường hợp người lao động có ký kết hợp đồng từ ba tháng hoặc trên ba tháng thì đơn vị sẽ cấp cho người lao động chứng từ trên trong một kỳ tính thuế nếu cá nhân làm việc trực tiếp với cơ quan để quyết toán thuế.

Ví dụ: Anh Tiến ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty TNHH VKRubber (Thời gian từ tháng 9/2018 đến hết tháng 6/2019)

Nếu Anh Tiến thuộc đối tượng quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan Thuế và yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thì lúc này, công ty cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9/2018 đến hết tháng 12/2018 và một chứng từ phản số thuế đã khấu trừ từ tháng 1/2019 đến hết tháng 6/2019.

2. Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu nào?

Mẫu CTT25/AC theo Quyết định số 440/QĐ-TCT dùng để kê khai tình hình sử dụng chứng từ.

Thời điểm nộp Mẫu CTT25/AC

Thời điểm nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ để khấu trừ thuế TNCN chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau theo Quyết định 440/QĐ-TCT. Nếu nộp chậm là sẽ phải chịu phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo nhiều mức khác nhau.