Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm. Doanh nghiệp có thể dùng giá thực tế hoặc giá hạch toán để kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất dùng trong kỳ theo công thức:

Hiện nay, các doanh nghiệp thường hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo một trong 3 phương pháp chủ yếu sau:

  1. Phương pháp thẻ song song (mời các bạn xem tại đây);
  2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển (mời các bạn xem tại đây);
  3. Phương pháp sổ số dư (mời các bạn xem tại đây).