BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133. Việc trình bày các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được thực hiện theo mẫu B01-DNNKLT.

Sau đây Kế Toán Hà Nội xin Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133.

 

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133.

 

Mẫu Báo cáo B01-DNNKLT Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133

 

Đơn vị báo cáo: ………………                                                                          Mẫu số B01-DNNKLT

Địa chỉ: ……………………                                                      (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

                                                                                                              ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)      

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày … tháng… năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5

TÀI SẢN

       
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
II. Đầu tư tài chính

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

120

121

122

123

     
III. Các khoản phải thu

1. Phải thu của khách hàng

2. Trả trước cho người bán

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

4. Phải thu khác

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

130

131

132

133

134

135

     
IV. Hàng tồn kho 140      
V. Tài sản cố định và bất động sản đầu tư 150      
VI. Xây dựng cơ bản dở dang 160      
VII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

171

172

     
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170)
200      

NGUỒN VỐN

       
I. Nợ phải trả 300      
1. Phải trả người bán 311      
2. Người mua trả tiền trước 312      
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313      
4. Phải trả người lao động 314      
5. Phải trả khác 315      
6. Vay và nợ thuê tài chính 316      
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 317      
8. Dự phòng phải trả 318      
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319      
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 320      
II. Vốn chủ sở hữu 400      
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411      
2. Thặng dư vốn cổ phần 412      
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413      
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414   (…) (…)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415      
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416      
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500      

         NGƯỜI LẬP BIỂU                            KẾ TOÁN TRƯỞNG                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

               (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)                                             (Ký, họ tên, đóng dấu)

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.Ghi chú:

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

» » Tải mẫu báo cáo file word:   TẠI ĐÂY

» » Tải mẫu báo cáo file excel:    TẠI ĐÂY

⊗   CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Căn cứ vào:

 –  Sổ kế toán tổng hợp

 –  Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết

 –  Báo cáo tình hình tài chính năm trước (để trình bày cột đầu năm)

⊗    NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP

Việc trình bày các chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được thực hiện tương tự như Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo mẫu số B01a-DNN ngoại trừ một số chỉ tiêu sau:

 1. Đầu tư tài chính – Mã số 120

 –  Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính

 –  Bao gồm: Chứng khoán kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tại thời điểm báo cáo.

 –  Các khoản đầu tư tài chính được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư đã được trình bày trong chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” (Mã số 110) và các khoản phải thu về cho vay đã được trình bày trong chỉ tiêu “Phải thu khác” (Mã số 134).

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 122 + Mã số 123

 2.  Các khoản phải thu – Mã số 130

 –  Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm báo cáo

 –  Bao gồm: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu khác, tài sản thiếu chờ xử lý.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135

3. Hàng tồn kho – Mã số 140

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157

4. Tài sản cố định và bất động sản đầu tư – Mã số 150

 –  Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 211, 217 trừ đi số dư Có TK 214.

Mời các bạn xem thêm các chỉ tiêu còn lại tại:

Hướng dẫn cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN_Thông tư 133/2016/TT-BTC

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính