Bài viết cập nhật mới nhất

Thông báo về công văn số 3658/TCT-QLN từ Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế (NNT) có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt tập trung vào NNT có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.  Nội dung có trong công văn số 3658/TCT-QLN.

Công văn số 3658/TCT-QLN chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý; thu hồi tiền nợ thuế

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý; thu hồi tiền nợ thuế.

Theo đó; Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý; thu hồi tiền thuế nợ; không để nợ thuế dây dưa; kéo dài; hạn chế nợ mới phát sinh. Đây là mục tiêu nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; giảm nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023.

Tổng cục Thuế cho biết; theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS); tính đến thời điểm ngày 31/7/2023; một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31/12/2022. Đồng thời; qua kết quả làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021; vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát; đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế.

Áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong Công văn số 3658/TCT-QLN; Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết NNT có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý.

Đối với NNT chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày; Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại; nhắn tin; gửi thư điện tử; mời lên làm việc; ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc NNT nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước; không để nợ thuế dây dưa; kéo dài; hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với NNT có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế; các Cục Thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà NNT chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào NSNN thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp; đúng quy định.

>>> Tài liệu đính kèm Công văn số 3658/TCT-QLN