Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TT 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 133. Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi trích lập.  Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi chi tiêu.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm doanh nghiệp tự xác định mức trích lập quỹ PTKH&CN theo quy định của pháp luật và lập Báo cáo trích, sử dụng quỹ PTKH&CN, kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào từ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dung quỹ PTKH&CN được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Để có cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đúng theo chế độ kế toán, kế toán phải nắm vững nguyên tắc kế toán khi hạch toán quỹ.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 356 – QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

Tại điều 49 thông tư 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“b) Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

c) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được khi bán sản phẩm sản xuất thử được bù trừ với chi phí sản xuất thử theo nguyên tắc:

– Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử được ghi tăng Quỹ PTKH&CN;

– Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử thấp hơn chi phí sản xuất thử được ghi giảm Quỹ PTKH&CN.

 d) Định kỳ, doanh nghiệp lập Báo cáo về mức trích, sử dụng, quyết toán Quỹ PTKH&CN và nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

Khi hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ngoài việc phải nắm vững nguyên tắc kế toán của TK 356, kế toán còn phải nắm vững nội dung và kết cấu của TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 356 – QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

Bên Nợ:

– Các khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

– Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định (TSCĐ) khi tính hao mòn TSCĐ; giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán, thanh lý; chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

– Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ khi TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh.

Bên Có:

– Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.

Số dư bên Có: Số quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện còn của doanh nghiệp.

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, chi tiêu quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

– Tài khoản 3562 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ (quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ).

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách hạch toán một số nghiệp vụ trích lập cũng như chi tiêu thường gặp của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 356 – QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 356 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 356 và các tài khoản liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi trích lập.

Các bạn xem cách trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại đây

Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)

Có TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

3.2. Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi sử dụng.

a) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331…

b) Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm.

– Kế toán tập hợp chi phí sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 152, 331…

– Khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có)

– Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thử được điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi:

+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 356 – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử nhỏ hơn chi phí sản xuất thử kế toán ghi giảm Quỹ PTKH&CN, ghi:

Nợ TK 356 – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

c) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Trích khấu hao; Thanh lý, nhượng bán; chuyển mục đích sử dụng của TSCĐ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ:

c1) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331…

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ.

c2) Trích khấu hao TSCĐ:

Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

c3)  Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211 – Tài sản cố định.

+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

+ Ghi nhận chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331.

3.3. Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ.

Khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sang phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

Kể từ thời điểm TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Mời các bạn xem thêm cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200 tại đây.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TT 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính