Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133.

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ. Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Để tập hợp và kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh thực tế phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ TOÁN HÀ NỘI về Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh theo thông tư số 133/2016/TT-BTC. Thông tư được ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.

Để có Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133 đúng, các bạn cần nắm rõ nguyên tắc hạch toán tài khoản 642.

I. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Tại điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

* Nguyên tắc thứ nhất khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh TT 133.

“1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…); chi phí bằng tiền khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…).”

* Nguyên tắc thứ hai khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh TT 133.

 “1.2. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.”

* Nguyên tắc thứ ba khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh TT 133.

 “1.3. Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 642 có thể được mở chi tiết theo từng loại chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong từng loại chi phí được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như:

a) Đối với chi phí bán hàng:

– Chi phí nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa,… bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,…

– Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,… dùng cho bộ phận bán hàng.

– Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,…

– Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng, như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,…

– Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” mà không phản ánh ở TK này.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,…

– Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí nêu trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng..

b) Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp:

– Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.

– Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,… (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

– Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

– Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,…

– Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác.

– Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,… (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.

– Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí nêu trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,…”

* Nguyên tắc thứ tư khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh TT 133.

 “1.4. Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo:

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì ghi nhận giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào chi phí bán hàng.

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hóa (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại.”

Ngoài việc phải hiểu rõ nguyên tắc khi hạch toán tài khoản 642 ra, kế toán còn phải nắm vững kết cấu và nội dung phản ánh của Tk 642 khi hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Bên Nợ:

– Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ;

– Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

Bên Có:

– Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh;

– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

– Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.

– Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

III. Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 642 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 và các tài khoản có liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Tập hợp chi phí nhân viên bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

Tính tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương ( trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, các khoản hỗ trợ khác như: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ và nhân viên quản lý doanh nghiệp được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. Hạch toán như sau:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386, 3388).

3.2. Tập hợp chi phí vật liệu dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

Vật liệu quản lý như: Văn phòng phẩm, xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,…:được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. Hạch toán như sau:

– Giá trị vật liệu xuất dùng cho bán hàng và quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu .

– Giá trị vật liệu mua vào sử dụng ngay cho bán hàng và quản lý doanh nghiệp, ghi:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 242, 331,…

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá bao gồm thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 242, 331,…

3.3. Tập hợp chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

3.3.1.Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

– Đối với loại được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ

– Đối với loại phải phân bổ nhiều lần:

+ Khi xuất dùng, ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ.

+ Khi phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3.3.2.Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng mua sử dụng ngay không qua kho cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

– Đối với loại được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có TK 111, 112, 242, 331,…

– Đối với loại phải phân bổ nhiều lần:

+ Phản ánh trị giá dụng cụ, đồ dùng, ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 242, 331,….

+ Khi phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 242 –  Chi phí trả trước.

Lưu ý: Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, giá trị dụng cụ, đồ dùng bao gồm cả thuế GTGT.

3.4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn…, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

3.5. Thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338).

3.6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có các TK 111, 112,…

3.7. Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính.

Các khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. Cụ thể như sau:

 3.7.1. Cuối kỳ kế toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho kỳ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

3.7.2. Đến cuối kỳ kế toán sau:

– Nếu mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho kỳ kế toán tiếp theo lớn hơn số đã trích cuối kỳ trước, kế toán trích thêm số chênh lệch và ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Nếu mức trích lập cho kỳ kế toán tiếp theo nhỏ hơn số đã trích cuối kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch và ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422).

– Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.

– Doanh nghiệp trích lập dự phòng đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.

3.8. Trích lập dự phòng phải trả được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

– Dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng), ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

– Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422).

3.9. Tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

3.9.1. Chi phí dịch vụ mua ngoài như: Tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331, 335,…

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá bao gồm cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331, 335,…

3.9.2. Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp:

a) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

– Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ).

– Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ các TK 335, 352

Có 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

b) Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn, liên quan đến bộ phận quản lý trong nhiều kỳ.

– Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

– Định kỳ, phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3.11. Tập hợp chi phí bằng tiền khác được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Chi phí bằng tiền khác phát sinh như:  Hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp, ghi:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331,…

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2) (giá bao gồm thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331,…

3.12. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý kinh doanh, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

3.13. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích bán hàng, quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2)

Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

3.14. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2).

3.15. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng:

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6421)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6421)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 152, 153, 155, 156.

3.16. Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo.

– Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo:

+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh (6421) (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Có các TK 155, 156.

+ Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

3.17.  Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu.

Căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí quản lý kinh doanh (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

3.18. Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí quản lý kinh doanh (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

3.19. Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh cuối kỳ kế toán.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (chi tiết tài khoản cấp 2).

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính