Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm
Thuế TNDN Thuế TNDN? Uncategorized

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm

16/07/18Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm 2018 cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Cách xác định

Chi tiết...
Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

16/07/18Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng Mục đích. Thông tư số 12.2016.TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28 tháng 6 năm 2016, có

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mẫu 04/TNDN- Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

4/10/17Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: – Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

18/10/17Tin tức kế toán Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN (Ngày

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 17%

10/07/17      Tin tức kế toán Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, tăng số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập, Bộ Tài chính đề xuất áp

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mức thuế suất thuế TNDN mới nhất hiện hành

3/07/17      Tin tức kế toán Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

2/06/17     Tin tức kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực

Chi tiết...