BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02-DNN_Thông tư 133

13/09/17Cách lên các chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133/2016/TT-BTC… Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

12/09/17Bản thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 133

12/09/17Bên cạnh việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp thì chúng ta cũng có thể áp dụng cách lập bằng phương pháp gián tiếp. Sau đây Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp Mẫu B03-DNN Mẫu báo cáo:

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – Thông tư 133

6/11/17Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133…. Trong hệ thống báo cáo tài chính năm thì có Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là không bắt buộc  nhưng được khuyến khích lập. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thì Báo cáo lưu chuyển

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133

2/11/17Việc trình bày các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được thực hiện theo mẫu B01-DNNKLT Sau đây Kế Toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT Mẫu Báo cáo

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01b-DNN_Thông tư 133

6/11/17Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133, mẫu báo cáo dành cho DN đáp ứng giả định hoạt động liên tục, báo cáo phân theo tính dài hạn, ngắn hạn….. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC biểu mẫu làm Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục ngoài mẫu B01a-DNN trình

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN_Thông tư 133

6/11/17Báo tình hình tài chính theo tính thanh khoản giảm dần, nội dung, phương pháp lập, mẫu báo cáo tình hình tài chính B01a-DNN….. Ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-CP và Thông tư 138/2011/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133

12/09/17Mục đích và yêu cầu của BCTC, các loại BCTC thông tư 133/2016/TT-BTC… 1. Mục đích của báo cáo tài chính  –  Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan

Chi tiết...
BCTC TT133 Mẫu biểu TT133

Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133 _ Mẫu F01-DNN

12/09/17Phương pháp lập bảng cân đối tài khoản, tính cân đối, cách kiểm tra tính cân đối của bảng cân đối tài khoản, mẫu bảng cân đối tài khoản…. Bảng cân đối tài khoản phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu

Chi tiết...