Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200… Mẫu phiếu nhập kho: Các bạn tải mẫu về tại đây: +  File word:       TẢI VỀ +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho: Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:        TẢI VỀ      +  File excel:        TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng kê mua hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng kê mua hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ      +  File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích: Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và hướng dẫn cách lập thông tư 200

Mẫu phiếu:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:        TẢI VỀ      +  File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và hướng dẫn cách lập – TT 200

Mẫu bảng phân bổ: Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:        TẢI VỀ       + File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích  –  Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

BB kiểm kê vật tư, CCDC, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT200

Biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200…. Mẫu BB kiểm kê: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ       +  File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích Biên bản kiểm kê vật

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng hoá và cách lập theo TT 200

Mẫ biên bản kiểm nghiệm vật tư, ccdc, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, cách lập …. theo Thông tư 200…. Mẫu BB kiểm nghiệm: Các bạn tải mẫu về tải đây:      +  File word:      TẢI VỀ      + File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác định số lượng, qui cách,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu xuất kho và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. theo Thông tư 200…….. Mẫu phiếu xuất kho:   Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File excel:      TẢI VỀ      +  File word:      TẢI VỀ    1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu nhập kho, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133…….. Mẫu phiếu nhập kho:   Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẢI VỀ      +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133…… Mẫu Biên bản kiểm nghiệm:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:      TẢI VỀ      +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác định

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và cách lập theo TT 133

Mẫu bảng phân bổ: Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:       +  File word:     TẢI VỀ       +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích  Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẠI ĐÂY      +  File excel:    TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

BB kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản kiểm kê:  Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẠI ĐÂY      +   File excel:   TẠI ĐÂY 1. Mục đích Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng kê mua hàng và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng kê mua hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẢI VỀ      +  File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán kho Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất

Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Khi giao hàng bên giao và bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác định quyền và trách nhiệm  đối với bên còn lại……………       Sau đây

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Cách tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Các phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp giá đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO). Cách tính và ví dụ cụ thể theo từng phương pháp, mời các bạn xem bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội. Để xác định giá thực tế (giá gốc)

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Hàng hóa là gì, cách tính giá  nhập, xuất, tồn kho hàng hóa TT 200&TT133

Hàng hóa là gì?; Cách tính giá  nhập, xuất, tồn kho hàng hóa ra sao?; Tài khoản sử dụng khi hạch toán như thế nào?; Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội I. HÀNG HÓA LÀ GÌ? Hàng hóa là những vật phẩm các doanh nghiệp mua về để bán

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm. Doanh nghiệp có thể dùng giá thực tế hoặc giá hạch toán để kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Trường

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Nguyên liệu, vật liệu là gì; Công cụ, dụng cụ là gì, cách phân loại

Thế nào là Nguyên liệu, vật liệu; Thế nào là Công cụ, dụng cụ. Các cách phân loại Nguyên liệu, vật liệu và phân loại Công cụ, dụng cụ. Mời các bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Hà Nội. 1. Khái niệm và đặc điểm nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ. 1.1.

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

KTHTK theo PP Kê khai thường xuyên và KTHTK theo PP kiểm kê định kỳ

Như chúng ta đã biết doanh nghiệp có thể áp dụng kế toán hàng tồn kho (KTHTK) theo một trong hai phương pháp Kê khai thường xuyên hoặc Kiểm kê định kỳ. Vậy kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên là gì?, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê

Chi tiết...