Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ thu nhập, chi phí khác phát sinh do đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ

12/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán thu nhập – chi phí khác phát sinh do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ góp vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ theo TT 200

12/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

12/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 811 – Chi phí khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

12/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 711 – Thu nhập khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 642 – Chi phí Quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 641 – Chi phí bán hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 641- Chi phí bán hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 635 – Chi phí tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 635 – Chi phí tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh những chi phí hoạt động tài chính

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 632 – Giá vốn hàng bán theo PP Kiểm kê định kỳ theo TT 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 632 – Giá vốn hàng bán theo PP Kê khai thường xuyên theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015).   Xem thêm: Sơ đồ TSCĐ

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 632 – Giá vốn hàng bán theo PP Kê khai thường xuyên theo TT 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 632 – Giá vốn hàng bán theo PP Kê khai thường xuyên theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 631- Giá thành sản xuất theo PP Kiểm kê định kỳ theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 631 – Giá thành sản phẩm theo PP Kiểm kê định kỳ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để tổng

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 627 – Chi phí sản xuất chung theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này  dùng để tập hợp và phân

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh chi phí nhân công

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200

11/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh các khoản được điều chỉnh

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán xuất kho hàng hóa để biếu tặng theo Thông tư 200

10/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán xuất kho hàng hóa để biếu tặng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), giúp các bạn tóm lược, dễ dành ghi nhớ các

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán doanh thu bán hàng chịu thuế và không chịu thuế theo TT 200

10/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán doanh thu bán hàng chịu thuế và không chịu thuế theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), giúp các bạn tóm lược, dễ dành

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

10/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 466-Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để số hiện có và tình hình tăng,

Read more
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 441 – Nguồn vốn xây dựng cơ bản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

10/05/18Tin tức kế toán: Sơ đồ Tài khoản 441 – Nguồn vốn xây dựng cơ bản theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để số hiện

Read more