Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 111-Tiền mặt theo thông tư 200

Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200 như thế nào? Mời các bạn theo dõi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Thông tư 200

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Để xác định và phản ánh kết

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Để phản ánh chi phí khác của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài khoản 811 – Chi phí khác. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200

Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Để phản ánh thu nhập khác của doanh nhiệp kế toán sử dụng Tài khoản 711 –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Thông tư 200

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các yếu tố sau: Chi phí nhân viên quản lý;

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo Thông tư 200

Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ. Chi phí bán hàng bao gồm các yếu tố sau: Chi phí nhân viên bán hàng; Chi phí vật liệu, bao bì; Chi phí dụng cụ, đồ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo Thông tư 200

Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. Để tập hợp và kết chuyển Chi phí tài chính thực tế phát sinh trong kỳ để xác định

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo Thông tư 200

Giá vốn hàng bán là giá trị phản ánh lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp đã bán được của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó phản ánh mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, …cũng như tham

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo Thông tư 200  

Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ TOÁN HÀ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí cần thiết khác (ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công) phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm, xây lắp công trình phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận sản

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Thông tư 200

Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phục vụ cho các loại xe, máy chạy bằng động lực được sử dung trực tiếp để thi công các công trình như máy trộn bê tông, mày đào xúc đất, máy ủi, cần cẩu, máy đóng cọc, ô tô vận

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Thông tư 200

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ gồm: Tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TT 200

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, … sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Đối với những nguyên vật liệu khi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu Thông tư 200

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Theo thông tư 200/2014/TT-BTC để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu kế toán sử dụng Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu. Lưu ý: Tài khoản này không phản ánh

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 515-Doanh thu hoạt động tài chính Thông tư 200

Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ. Để phản ánh doanh thu hoạt động tài chính kế toán sử dụng Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Mời các

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TT200

Doanh thu là gì? Nguyên tắc kế toán doanh thu? Cách hạch toán kế toán doanh thu -Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 466–Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TT 200

Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định là nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp để hình thành tài sản cố định hoặc cấp bằng tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động dự án của doanh nghiệp. Để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 461 –Nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200

Đối với doanh nghiệp kinh doanh: Nguồn kinh phí sự nghiệp là khoản kinh phí do Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp cho đơn vị, hoặc được Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài viện trợ, tài trợ trực tiếp thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản TT 200

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT 200

 Lợi nhuận chưa phân phối là kết quả cuối cùng về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trong năm báo cáo căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt hàng tháng hoặc hàng quý cấp trên cho phép doanh nghiệp được tạm trích các quỹ hoặc tạm

Chi tiết...