Hạch toán TT200 Hệ thống tài khoản thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO TT

Chi tiết...