Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133

20/10/17Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Để xác định và phản ánh kết

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TT 133

20/10/17Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Chi phí khác. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 133

20/10/17Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Để phản ánh chi phí khác của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài khoản 811 – Chi phí khác. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 133

20/10/17Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Để phản ánh thu nhập khác của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài khoản 711 –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133

20/10/17Theo thông tư 133/2016/TT-BTC Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ. Chi phí quản lý doanh

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo Thông tư 133

20/10/17Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. Để tập hợp và kết chuyển chi phí tài chính thực tế phát sinh trong kỳ để xác định

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán, theo Thông tư 133

20/10/17Giá vốn hàng bán là giá trị phản ánh lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp đã bán được của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó phản ánh mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, …cũng như tham

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất, theo Thông tư 133

20/10/17Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ TOÁN

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 515 -Doanh thu hoạt động tài chính Thông tư 133

20/10/17Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ. Để phản ánh doanh thu hoạt động tài chính kế toán sử dụng Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Mời các bạn

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TT 133

20/10/17Doanh thu là gì? Nguyên tắc kế toán doanh thu? Cách hạch toán kế toán doanh thu -Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo thông tư số 133/2016/TT­BTC. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT 133

20/10/17 Lợi nhuận chưa phân phối là kết quả cuối cùng về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trong năm báo cáo căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt hàng tháng hoặc hàng quý cấp trên cho phép doanh nghiệp được tạm trích các quỹ hoặc tạm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

20/10/17Cổ phiếu quỹ là gì?  Khi nào công ty có cổ phiếu quỹ? Cách hạch toán Cổ phiếu quỹ – Tài khoản 419, theo thông tư số 133/2016/TT-BTC. Mời các bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Hà Nội. I. CỔ PHIẾU QUỸ. 1.1. Cổ phiếu quỹ là gì?  Khi nào công ty có cổ phiếu

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu TT 133

20/10/17Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu thông tư 133

20/10/17Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Vốn chủ sở hữu. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TT 133

20/10/17Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm doanh nghiệp tự xác định mức trích lập quỹ PTKH&CN theo quy định của pháp luật và lập Báo cáo trích, sử dụng quỹ PTKH&CN, kê

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133

20/10/17Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế (phần để lại cho doanh nghiệp) để dùng cho việc khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất và để phục vụ cho nhu cầu phúc lợi công cộng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133

20/10/17Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Nợ phải trả. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư số 133/2016/TT­BTC

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133

20/10/17Ngày 26/08/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC) có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Mời các bạn theo dõi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 338 -­ Phải trả, phải nộp khác thông tư 133

20/10/17Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 338 -­ Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Nợ phải trả. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 338 ­- Phải trả, phải nộp khác theo thông tư số

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 336 -­ Phải trả nội bộ theo thông tư 133

20/10/17Tài khoản 336 -­ Phải trả nội bộ dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa

Chi tiết...